29: Ystehedeåsen

Målestokk: 1:10000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2021, Tidligere utgave 2001, første gang 1973.
Synfaring: Yngve Skogstad 2021.
Digitalisert: Yngve Skogstad 2021.
Kartbase: Hovsfjellet-Ystehede
Tidligere løp:  
Terrenginformasjon: Terrenget bærer tydelig preg av gammel steinhoggerindustri. En del stier. Mye hogst i nord.
 

 29 Ystehedeasen1

29 Ystehedeasen2