Hvem disket Olav og er det ok?

Mye 38_bager blitt sagt og kommentert, men mye er dessverre også feil framstilt. Her følger hvordan Halden SK ser på saken. Kortversjonen er at det var arrangøren som diskvalifiserte Olav. Halden SK la deretter inn en klage som ble avvist, og vi ble rådet til å ikke protestere. Dette var dumt – da klagen ikke fikk noen realitetsbehandling og det viser seg at klagen ble avvist på et uriktig grunnlag. Halden SK har derfor fulgt opp med å levere en klage til NOF. Vi finner det urimelig at en løper blir diskvalifisert for å vise fair play gjennom å informere arrangøren om kartfeil og løypelegging i manglende samsvar med gjeldene norm!

Olav stormet i mål og sa sin hjertens mening om arrangement og sprint konseptet. Det er han i sin fulle rett til å gjøre, men burde kanskje fått et gult kort for språkbruken. Det kvalifiserer dog ikke for noen diskvalifikasjon. Det gjør heller ikke å informere arrangøren om at ”jeg har vært på forbudt område”. Arrangøren hadde her valget å undersøke informasjonen de hadde fått overlevert. De kunne ha valgt å ignorere informasjonen. De valgte å diskvalifisere Olav for å ”ha vært på område som er merket på kartet som forbudt”. Det er ikke slik at Olav hadde noen myndighet til å diskvalifisere seg selv – han hadde muligheten til å la være å stemple – og kunne således ha besørget at han ble automatisk disket. Det ville også være rart om diskvalifikasjon skal avgjøres av hvem som hyler høyest i et målområde…

I våre øyne har Olav vist ”fair play” med å informere arrangøren om at han har ”vært på område som er markert på kartet” – og at det har skjedd fordi kartet er feil og det er vist mangel på aktsomhet i løypelegginga. Å diskvalifisere en løper for å ha begitt seg inn i et slikt område synes derfor meget urimelig, og står ikke i forhold til de krav som stilles til en løper om å vise fair play. Derfor leverte Halden SK en klage på diskvalifikasjonen (iht konkurransereglene punkt 14.4.1).

kartutsnitt-nm-sprintHalden SK klagde på arrangørens diskvalifikasjon av Olav da kartet på det aktuelle sted ikke fulgte norsk og internasjonal standard. På det aktuelle sted er kartet feil iht ISSOM sin norm for sprint kart (som skal legges til grunn, jfr konkurransereglene punkt 8.1).

”The gap between the buildings is not according to the ISSOM rule 526.1 Building. The minimum gap between buildings and between buildings and other impassable features shall be 0.40 mm. (with possibilities for exceptions). The the gap is less than 0.4 med mer (compare it with the control circle width that is 0,35 mm). Adding the olive green between the buildings make the map totally unreadable. Sprint format is fast running with proper map reading. However, the gap is a small passage, and not a forbidden area ..."

Videre sier ISSOM (kap 2.6) mht karttegner og løypelegger sitt ansvar:

IMAG0043“Both mapmaker and course planner should consider all possible route choices and make decisions on impassable features and out-of-bounds areas.

The course planner should not encourage unfair actions from the competitors, such as crossing barriers or areas with forbidden access. If it is unavoidable to set legs that cross or skirt areas with forbidden access or impassable walls and fences, then they have to be marked in the terrain, and observers should be present at the critical points.”

Det området som på kartet var angitt som forbudt var i virkeligheten svært vanskelig å differensiere fra et hvilket som helst trangt smug (ingen merking av ”privat”, betong dekke). Befaring av passasjen i ettertid forteller sågår at dette er den naturlige veien til en sykkelbutikk, og derfra den korteste veien til parkeringsplassen i bakrommet. Passasjen hadde sikt fra inngang til postskjerm, var ikke merket i terrenget med merkebånd, og heller ikke passet på som et kritisk objekt av arrangørmannskap. Arrangøren hadde her med andre ord lagd en felle for løpere ved kombinasjonen av ”dårlig leselig kart” og ”manglende aktsomhet ved løypelegging”. ...

Med påpeking av disse feilene trodde Halden SK hadde det ville vært en relativt enkel sak å godta klagen og oppheve diskvalifikasjonen. Selvfølgelig ville det ha medført at arrangøren og Halden SK i sammen hadde gjort en befaring av posten og at man hadde forholdt seg til gjeldene regler og normer. Dette ville ha medført en utsettelse av premieutdeling, men er dessverre en konsekvens at vi har en klage og protest mulighet i konkurransereglene.

I stedet ble klagen kort og presist avvist med begrunnelse ”vi respekterer Olav Lundanes sin avgjørelse”.

IMAG0044HÆÆÆÆ?

Var det Olav sin avgjørelse at man skulle konkurrere på et kart med feil og uaktsom løypelegging? Var det Olav sin avgjørelse at ”å ha vært på område som er merket på kartet som forbudt” skal frata arrangøren muligheten til å vise fair play og godt skjønn?

Nei, det var arrangøren sin avgjørelse som vi her fikk beskjed om å akseptere – uten at våre innsigelser ble realitetsbehandlet. Vi ble også frarådet å protestere (pga premieutdeling?). Det var dumt at vi ikke protesterte der og da. I ren refleks skulle vi ha protestert på ”saksbehandlingsfeil” og ”feil anvendelse av regler og normer”. Vi gjorde det ikke. Neste gang gjør vi det! Og vi beklager ovenfor fremtidige arrangører dersom dette medfører forsinkelser i programmet.

Noen dager derpå, ettersom kartfeil og manglende aktsomhet i løypelegging, blir bedre og bedre dokumentert, og gjennomgang av saken, slik vi ser det, viser at klagen vår ikke fikk noen reel behandling, så har Halden SK valgt å levere en klage til NOF på klagebehandlingen.

Vi forventer vel ikke at diskvalifikasjonen vil bli opphevet, men vi mener det vil det være det korrekte – selv om det medfører mye støy og endringer av resultatlister og statistikker. Et alternativ er også å annullere klassen. Men dette blir vel heller ikke gjort. Men, vi forventer at det blir en gjennomgang av hva som er ”rimelig grunn til diskvalifikasjon” og at NOF setter inn tiltak for at løpere ved fremtidig arrangement ikke blir urimelig diskvalifisert for å vise fair play gjennom å informere arrangøren om kartfeil og løypelegging i manglende samsvar med gjeldene norm.

(Bilder: Halden SK, kartutsnitt lånt fra OPN)