13: Berg skole

Målestokk: 1:10000
Ekvidistanse: 5 m
Utgitt: 2015, revidert 2019 og 2021.
Synfaring: Morten K. Moe, Morten Dalby
Digitalisert: Morten K. Moe
Revidering: Yngve Skogstad 2019, Øyvind Helgerud 2021.
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp: Model Event WMOC2003.
Terrenginformasjon: Relativt lite område med få myrer. Mye hogst, men noen områder med fin lettløpt barskog. En del stier.
   13 Berg skole