15: Sørbrøden

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2003
Synfaring/revidering: Morten Dalby
Digitalisert: Morten Dalby
Ny revidering:  
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp:  
Terrenginformasjon: Noen mindre skogsområder omgitt av dyrket mark. Relativt flatt. Områder med stor flott gammel granskog, men også en del hogst.
   15 Sorbroden