31: Buer-Langbråten

Målestokk: 1:15 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2015
Synfaring/revidering: Helge Gisholt, Morten Berglia, Morten K Moe, Morten Dalby 2015
Digitalisert: Helge Gisholt, Morten Berglia, Morten K Moe, Morten Dalby 2015
Kartbase: Buer-Hisåsen-Langbråten
Tidligere løp: Grenskuriren på 70- og 80-tallet. Worldcup 2015.
Terrenginformasjon: Variert terreng. Koller med lettløpt furuskog. Også ganske mye granskog av
varierende alder, noe lettløpt, noe tett og noe tynning. En god del hogst i deler av terrenget. Lite myr. I østre del av kartet går en morenerygg.
 

 31 Buer-Langbraten 1

31 Buer-Langbraten 2