35: Skårefjell

Målestokk: 1:15 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2016, tidligere kart utgitt av Tistedalen FL
Synfaring/revidering: Kenneth Kaisajuntti og Jussi Silvennoinen 2016
Digitalisert: Kenneth Kaisajuntti og Jussi Silvennoinen 2016
Kartbase: Skårefjell
Tidligere løp: Norwegian Spring 2016.
Terrenginformasjon: Kartet strekker seg gjennom Ertemarka fra Ertemoen i nord og sør til Aspedammen. Terrenget består for det meste av barskog. Området nord for Skårefjell har både gran- og furuskog av varierende alder. I østre del er det en del skogsdrift. Det finnes også en del skogsbilveier og turstier. Oppe på Skårefjell er det åpne fine kollepartier med berg i dagen. Søndre del er småkupert og har for det meste glissen furuskog med en del myrer. Det finnes også to større brannområder med tettere vegetasjon ned mot jernbanen i vest.
 

 35 Skårefjell 1

35 Skårefjell 2