17: Remmenskogen

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2003
Synfaring/revidering: Morten Dalby
Digitalisert: Morten Dalby
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp:  
Terrenginformasjon: Ganske kupert og oppstykket terreng. Fint furuskog oppe på kollene, tettere vegetasjon mellom. En del hogst og tynningshogst. Mye stier. Bratt li ned mot fjorden i sør.
   17 Remmenskogen