9: Svalerød Svinesund

Målestokk: 1:10000 og 1:15000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2008, første gang 1988.
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2008
Digitalisert: Morten Dalby 2008
Revidering: Vegard Ruttenborg 2015, Jon Musgrave 2016, Jarkko Houvila 2016, Øyvind Helgerud 2018.
Kartbase: Svinesund-Isebakke-Svalerød
Tidligere løp: Vårspretten 1988 og 1993. Norwegian Spring 2008 og 2018.
Terrenginformasjon: Dette kystnære terrenget er både detaljrikt, frodig og kupert. Det er oppstykket med veier, stier, og dyrket mark. Myrer finnes ikke og løpbarheten er varierende pga aktiv skogsdrift, spes. i de vestre delene. Øst for gamle E6 og Svinesund er det mer gammel fin granskog med bedre løpbarhet enn i resten av terrenget. Hele området er lett tilgjengelig hele året, men best løpbart på vinteren og våren. Frodig vegetasjon setter tydelig preg på store deler av skogen utover sommeren. 
 

 09 Svinesund09 Svinesund Svalerød 2