38: Stutekollen

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5 m
Utgitt: 2016
Synfaring/revidering: Kamen Kamenarov 2016, Matthieu Puech 2016
Digitalisert: Kamen Kamenarov 2016, Matthieu Puech 2016
Revidert: Matthieu Puech 2017
Kartbase: Stutekollen
Tidligere løp: KM mellom 2016.
Terrenginformasjon: Kupert terreng med skråli ned mot Tista. Litt oppstykket. Noe hogst, men mye fin gran- og furuskog.
 

 38 Stutekollen 1

38 Stutekollen 2