40: Brattås

Målestokk: 1:15000
Ekvidistanse: 5 m
Utgitt: 2021. Kartet er utgitt i samarbeid med Gimle IF.
Synfaring: Morten Dalby 2021.
Digitalisert: Morten Dalby 2021.
Kartbase: Brattås
Tidligere løp:  
Terrenginformasjon: Kartet dekker Brattås naturreservat og Nestangen. Noen hytter, stier og veier i vest, og også noe skogsdrift. Østre del som er naturreservat, er et gammelt brannfelt fra 1911 som har fått vokse opp uten menneskelig påvirkning. Terrenget er stedvis detaljrikt og består både av lettløpte kollepartier og skrålier med gran og furuskog. Merk at det er begrensninger i bruk av kartet i naturreservatet.
 

 40 Brattås 2

29 Ystehedeasen2